Algemene Ledenvergadering

Beste VKGE-er,

Hoe gaat het met jou? Hopelijk treft dit bericht je in alle gezondheid! 

De huidige Coronacrisis heeft enorme gevolgen voor de volksgezondheid en de maatschappij als geheel. De overheid heeft drastische maatregelen genomen. Het is daarbij niet uitgesloten dat deze maatregelen nog worden verlengd of verder worden aangescherpt. Onder de huidige omstandigheden mag de verplichting tot het houden van een Algemene Leden Vergadering (ALV) in de vorm die de wet en de statuten voorschrijven niet worden nagekomen, als daarmee de nu geldende beperkingen worden overtreden. 

Voor de VKGE is het in deze omstandigheden zeer goed te verdedigen dat de verplichting om in april 2020 een ALV te houden onaanvaardbaar is. Dit brengt op grond van artikel 2:8 BW met zich mee dat uitstel van de ALV, ook zonder besluit van de ALV zelf, toelaatbaar is. 

Indien men onder de hiervoor bedoelde omstandigheden gedwongen is om af te wijken van de wet en de statuten, dan geldt dat de afwijking “redelijk” moet zijn, dat wil zeggen: zij moet met redenen onderbouwd worden. Bovendien moet de afwijking “billijk” zijn, dat wil zeggen dat deze ook gevoelsmatig te rechtvaardigen moet zijn, en moet zijn genomen met afweging van alle betrokken belangen.

Bestuur en Raad van Toezicht vinden het redelijk en billijk om de ALV te verplaatsen naar de Academiedag van 17 september aanstaande. Omdat we de wettelijke en statutaire bepalingen zoveel als mogelijk nakomen worden de concept jaarstukken opgemaakt en worden deze ter informatie naar alle leden toegestuurd. Je ontvangt in de tweede week van april een email bericht van het VKGE bedrijfsbureau met daarin de concept documenten.

Wens je nog een toelichting of zijn er nog vragen; laat het mij weten.

Blijf gezond en hopelijk tot snel! 

Edward Mutsaers
Secretaris

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht