Privacyverklaring

Privacyverklaring

Toelichting

In deze Privacyverklaring informeert VKGE hoe zij omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens van haar leden, leden van de Raad van Toezicht, leden van de Raad van Advies en leden van de commissies en gebruikers van haar website www.vkge.nl. Door middel van deze Privacyverklaring geeft VKGE uitvoering aan de informatieverplichtingen van artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van de Europese Unie. 

In dit document hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:         

a) Betrokkene: iedere persoon waarvan VKGE als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG persoonsgegevens verwerkt.

b) Persoonsgegevens: ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een betrokkene als bedoeld in de AVG.      

c) Verwerken: iedere handeling als bedoeld in de AVG die betrekking heeft op een persoonsgegeven, zoals het bijeenbrengen van persoonsgegevens, het gebruiken en bewaren daarvan.

d) Website: de website http://www.vkge.nl

Wie is de VKGE?

Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg (VKGE) is feitelijk gevestigd te Escharen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40237354.
VKGE is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door VKGE de verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegevens

VKGE verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, op grond van een wettelijke verplichting, of omdat een lid hiervoor toestemming heeft gegeven. De persoonsgegevens van de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Advies verwerkt de VKGE eveneens op grond van de overeenkomst tussen hen en de vereniging of een van de andere hiervoor genoemde gronden.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens en het gebruik daarvan neemt VKGE de AVG en de in acht.

Het verzamelen en het gebruik heeft betrekking op de volgende data: voornamen en geslachtsnaam, geslacht, volledig woonadres, identiteitsbewijs, e-mailadres, telefoonnummer mobilenummer, lidmaatschapsgrond, datum en aanvang en einde van lidmaatschap, volledig bedrijfsadres c.q. adres instelling waar een lid werkzaam is, aan-en afwezigheid bij door VKGE georganiseerde activiteiten, factuuradres en betaalgegevens.

VKGE verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens voor de beoordeling van de aanvraag van het lidmaatschap, voor het inrichten en bijhouden van het ledenregister, de ledenadministratie, informatie van haar leden en van andere tot de organisatie van de verenging behorende natuurlijke personen, voor de website en de in de vereniging gebruikte app.

Beeld en geluid

VKGE vraagt aan haar leden, leden van de Raad van Toezicht en leden van de Raad van Advies  een (pas) foto voor  identificatie, voor publicatie bij de vermelding van de leden op de website  alsmede ter herkenning op door VKGE georganiseerde activiteiten.

Tijdens activiteiten van VKGE worden regelmatig ten behoeve van VKGE foto's en video's gemaakt waarop leden en andere bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website van VKGE worden gebruikt. Bij bezwaren dient dit aan het bestuur c.q. het bedrijfsbureau kenbaar worden gemaakt, waarna verwijdering volgt. Het vorenstaande geldt niet indien betrokkene niet centraal of duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

Ontvangers  van persoonsgegevens

VKGE deelt de persoonsgegevens die zij verwerkt niet met derden, behoudens voor zover deze paragraaf niet anders bepaalt en behoudens met toestemming van de betrokkene.

VKGE kan persoonsgegevens -zonder verkregen toestemming van de betrokkene-aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift, ten behoeve van de organisatie van activiteiten waarvoor de betrokkene zich heeft opgegeven alsook ten behoeve van verwerkers ter ondersteuning van het bestuur en andere gremia van de vereniging, zoals het Bedrijfsbureau van VKGE, en dienstverleners ten behoeve van de administratie en de boekhouding. Met verwerkers zal een overeenkomst worden gesloten die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt, onder andere met betrekking tot adequate beveiliging en vertrouwelijkheid.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden maximaal tot twee jaar na het einde van het lidmaatschap bewaard. Persoonsgegevens, die opgenomen zijn in de financiële administratie van VKGE worden na het einde van het lidmaatschap maximaal gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard( thans 7 jaar). Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op de persoonsgegevens van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies.

Rechten betrokkene

Betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan VKGE vragen om gegevensoverdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens of een beperking van de hem betreffende verwerking, een en ander met inachtneming van de beperkingen die de AVG daaraan stelt.

Betrokkene kan een eerder verleende toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Verzoeken aan VKGE met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan info@vkge.nl

Cookies

VKGE kan gebruik maken van cookies of vergelijkbare technieken zoals device fingerprinting. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht.

Cookie Tijd Type
__utmb 30 minuten Analytische cookie
__utmz 6 maanden Analytische cookie
__utma 2 jaar Analytische cookie
__utmt 10 minuten Analytische cookie
__utmc sessie Analytische cookie
PHPSESSID sessie Functionele cookie

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. VKGE informeert betrokkenen middels bekendmaking hiervan op haar website.